دومین دوسالانه عکس انجمن عکاسان خراسان رضوی

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۹۷95
1658 بازدید

 

دومین دوسالانه عکس انجمن عکاسان خراسان رضوی برگزار می گردد. این دوسالانه یکشنبه ۲۸ مردادماه ساعت ۱۷ همزمان با روز جهانی عکاسی ۱۹ آگوست ۲۰۱۸ در نگارخانه رضوان مشهد گشایش می یابد. 

 

در این نمایشگاه آثار پیشکسوتان بزرگ عکاسی استان خراسان رضوی و جوانان خلاق در هنر عکاسی به نمایش در خواهد آمد. این نمایشگاه که با چاپ آثار در کتاب همراه است ، ۷۷ اثر آن به صورت چاپی بر روی دیوار نگارخانه و ۱۲۲ اثر در کتاب به چاپ رسیده است. 

 

از برنامه های این انجمن در طول برگزاری نمایشگاه :
رونمایی از کتاب، کارگاه تخصصی و تقدیر از عکاسان سال خواهد بود. 


هنرمندان شرکت کننده در این دوسالانه به شرح ذیل می باشند: 
ابراهيــم بهرامــی . احمــد فيــاض محمدآبــادی . اســحاق ريگــی . افشــين تحفه گــر . الهــام عرفانيــان زجاجــی . اميــد ميــر . اميــر اباذريــان . اميــر حاجــی عباســی . اميرحجــت صفرلــی . اميرحســين صفرلــی . آلما منشــی باغان . بهنازالســادات جــوادی . جواد رضایی ســالانقوچ . حامــد عامــل صبــاغ جــوان . حامــد کلاهچيان تبریزی . حســين کام شــاد . حميدرضا کوثر . رســول اميــن زاده . رضا رادپــور . رضا صفائيان خاکســتر . روح الله صحرایــی . زهــرا باقــرزاده . ســعيد احمــدی . ســعيد ربیــع زاده . ســيامک ايمانپــور . ســيد جــواد ســيدی . ســيد حســين کوشــه ای . ســيد علــی ســيدی . ســيد عليرضــا رجایــی شوشــتری . ســيد ناصــر علویــزاده . ســيدجليل حســينی زهرایــی . شــرمين نصيــری . شــهرزاد شــهرکی . صمــد ميــر . عــارف جلایــری لاییــن . عارفــه احمديــان یــزدی . علــی ســامعی . علــی کريمــی رســتگار . علــی محمــدی . علــی ميرشــاهی . علــی ميرقطبــی . عليرضــا عطاريانــی . غــلام عبــاس اشــرفی پويــا . غلامحســن رضایــی صــراف . فاطمــه بارانــی . فرامــرز عامــل بردبــار . فرشــيد مينویــی . فرنــاز هــادی بیــک . قدیــر وقــاری شــورچه . مجيــد بندارمقــدم . مجيــد ســيف العلمایــی . محمــد اميــن وحــدت . محمــد جعفــر جــراح نجفــی . محمــد جعفــر کروژدهــی . محمــد شــرفی فريمانــی . محمدجــواد صفــاران . محمدحســين غایبــی . محمدرضــا شــاه پســند . محمدرضــا لطفــی . محمــود حيطــه . مرحــوم احمــد خادم الحســينی . مســعود احمــدزاده مطلــق . مهــدی اســحاقی قاليبــاف . مهــدی رضایــی . مهــدی زابــل عباســی . مهــدی عقيقــی . مهــدی فتحــی . مهــدی وقــاری شــورچه . نســترن اســفندياری . نســرین شــاه محمــدی . نغمــه صادقــی دلویــی . نويــد شايســته . وحيــد شــعله شــکور . وصــال ترابــی . هــادی عزیزيفــر . هاشــم جــوادزاده . یوســف قارونــی فــردی . تينــا تحفه گــر . ســاينا مهــرور . ســپهر نصيــری زاده . ســجاد صالحــی . ســهيلا حســن نژاد . غلامرضــا جمالــی . مجتبــی ملکــی . محمــد حســين زاده . محمــد مهدوی پــور . مريــم صديقــی بابایــی . نــدا کريمـي

 

دبیرخانه دومین  دوسالانه عکس انجمن عکاسان خراسان رضوی

جدیدترین اخبار

محبوب ترین اخبار

تماس شما باعث دلگرمی ماست.
051-38442042 | 051-38443520